Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin varsin lyhyeen otantaan mittauksia, joista suurin osa on kertamittauksia. Lisäksi näissä laajoissa selvityksissä haasteena on kustannustaso ja toimenpidesuositusten tuottaminen riittävän konkreettiseen muotoon. Kohteissa, joissa prosessi on monimutkainen ja mittausdataa on hyvin saatavissa, voidaan data-analytiikkaa hyödyntää tehostustoimien löytämiseen.

Analysoinnissa voidaan hyödyntää prosessi- ja kiinteistöjärjestelmistä saatavaa mittausdataa sekää kenttäjaksolla mitattua tietoa. Datan analysointi voidaan toteuttaa esimerkiksi Wedge-prosessidiagnostiikka ohjelmistolla, joka mahdollistaa mittausdatan syvällisen analysoinnin mm. seuraavilla työkaluilla:

  • Korrelaatiotarkastelut
  • Syy-seuraussuhdetarkastelut
  • PCA-analyysi
  • Aikaviivetarkastelut
  • Tapauskohtaiset Matlab -laskennat

Tyypillisesti lopputuloksena saadaan kaivettua esiin:

  • Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät sekä mahdollisuudet säästötoimenpiteisiin
  • Eri järjestelmien lämpötaseiden kautta lämmön talteenoton tehostuspotentiaali
  • Pohjakuormien suuruudet ja vaikutusmahdollisuudet
  • Eri järjestelmien ominaiskulutukset ja vertailun BAT-tekniikoihin
  • Käyttöhyödykkeiden ajomallien kehitysmahdollisuudet eri toimintapisteissä

Datan tehokas analysointi tekee energiakatselmoinnista kattavampaa ja kustannustehokkaampaa vähentäen epävarmuutta energiakatselmuksen tulkintoihin. Tämä toimintamalli sopii mainiosti mm. suuryrityksen kohdekatselmukseen.

Jussi Jääskeläinen

Jussi Jääskeläinen

Team Leader, Efficiency Solutions, Mob. +358 50 564 8787

Oliko sisältö sinulle hyödyllinen?

Was the article useful?

KOMMENTIT