Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut Jussi Ylinen
Julkaistu

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden alusten polttoaine tai vihreän vedyn kantaja. Suomi pystyy hyödyntämään ihanteellisia resursseja, joita vihreän ammoniakin tuotanto vaatii, niin kotimaista käyttöä kuin vientimarkkinoita ajatellen.

 

Suomalaiset ovat läpi aikojen selvinneet mitä vaativimmista olosuhteista kekseliäisyytensä ansiosta. Kun ajat ovat olleet huonot, suomalaiset ovat etsineet innoitusta, ravintoa ja energiaa luonnosta.

Vielä muutama vuosi sitten Suomi tunnettiin pääasiassa metsistään, maailmanluokan paperiteollisuudestaan, koneistaan ja puutuotteistaan. Ilmastonmuutoksen ja energiakriisin edessä Suomi on nyt valmis ottamaan askeleen eteenpäin uudella sektorilla: se aikoo vahvistaa omavaraisuuttaan tuottamalla ammoniakkia ja viedä sitä samalla maailman muillekin markkinoille.

Kriittisin tarvittava resurssi on uusiutuva sähkö

Suomella on yllin kyllin kaikkia resursseja, joita tarvitaan päästöttömän vihreän ammoniakin tuotantoa varten. Vihreää ammoniakkia voidaan jatkokäyttää ensisijaisesti pääraaka-aineena lannoitteissa, laivojen polttoaineena tai vedyn kantajana. Näistä resursseista tärkein on uusiutuva sähkö.

Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan tällä hetkellä tuulivoimatuotantoa sekä merellä että maalla, sillä alueella on erinomaiset tuuliolosuhteet. Tällä hetkellä pelkästään Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimalahankkeita on käynnissä eri suunnittelu- ja lupavaiheissa noin 80, ja näissä on vahvat yhteydet siirtää sähköä kansalliseen verkkoon.

Vuonna 2022 maatuulivoiman käyttö on Suomessa ollut räjähtävässä kasvussa, ja tämä on edistänyt merkittävästi siirtymistä vihreään energiaan. Lähivuosien aikana tuulivoiman määrä kasvaa yli puolella nykyisestä 3,8 gigawatista 9 gigawattiin. Vuoteen 2027 mennessä maan tuulivoimatuotanto ylittää jopa sen ydinvoimatuotannon.

Suomessa on myös paljon vettä, joka on elintärkeä luonnon raaka-aine vihreän vedyn ja ammoniakin tuotannossa, sekä kylliksi maata satamille, joissa laivoja voidaan lastata ja purkaa. Logistiikan näkökulmasta Suomea voidaan melkeinpä kutsua saareksi, joka on täysin riippuvainen viennistä ja tuonnista. Kuitenkin samasta syystä Suomessa merenkulku on keskeinen turvaava tekijä maan hyvinvoinnin kannalta.

Kolme kasvavaa ammoniakkimarkkinaa

Ammoniakkia (NH3) käytetään maatalouden ruokatuotannossa, ja se on aina ollut avainroolissa maatalouden lannoitetuotannossa. Ammoniakki vapauttaa typpeä ravinteeksi kasveille, viljelyksille ja nurmille. Tällä hetkellä 80 prosenttia kaikesta ammoniakista käytetään lannoitteiden tuotantoon.

Todennäköisesti ammoniakki otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön merenkulkupolttoaineena syvänmerenaluksille, rahtialuksille ja tankkereille. Tämä voi tapahtua odotettua aikaisemminkin, sillä Elomatic on jo suunnitellut useamman ammoniakilla kulkevan laivan Japaniin. Tämänkaltainen vihreän ammoniakin sovellutus antaisi Suomelle myös mahdollisuuden vapautua niin sanotusta saaren asemastaan ja tulla itsenäiseksi merienergian tuotannossa.

Ammoniakkia voitaisiin käyttää myös vedyn kantajana. Yhdistämällä vetyä ja typpeä saadaan ammoniakkia, jota vedystä poiketen on helppo kuljettaa suuria määriä pitkiäkin matkoja, minkä jälkeen se voidaan taas palauttaa vetykaasuksi. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on päätetty ostaa ammoniakkia Kanadasta ja Yhdysvalloista juuri tähän tarkoitukseen.

Näiden lisäksi ammoniakkia voidaan käyttää teollisten ureatuotteiden valmistuksessa, tekstiilivärien tuotannossa ja hiilidioksidin talteenotossa. Ennusteiden mukaan markkinakysyntä olemassa olevia ja uusia ammoniakkituotteita kohtaan kaksinkertaistuu tai jopa kolminkertaistuu lähivuosina. Lannoitteiden kysyntä kasvaa voimakkaimmin, mutta myös laivojen polttoaineiden kysyntä tulee kaksinkertaistumaan. Lisäksi odotetaan vastaavaa kasvua ammoniakin kysynnälle energian kantajana.

 

Suomessa on yllin kyllin puhdasta vettä, suotuisat tuulivoimaolosuhteet ja kunnianhimoinen tiekartta maan nykyisen sähköntuotannon kaksinkertaistamiseksi, minkä ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet tulla vihreän vetytalouden johtajaksi.

 

Ei lainkaan hiilidioksidipäästöjä – vihreän ammoniakin suuri etu

Niin yllättävältä kuin se saattaakin kuulostaa, voimakkaan hajuista ammoniakkia pidetään yhtenä nopeimmista ratkaisuista hiilineutraalin Euroopan saavuttamiseksi. Vihreä ammoniakki on myös hintansa puolesta lähimpänä synteettisiä polttoaineita.

Harmaan ammoniakin tuotanto perustuu maakaasuun, kun taas vihreän ammoniakin tuotannossa metaania ei käytetä ollenkaan. Ammoniakkisynteesiin tarvitaan ainoastaan vettä ja vihreää sähköä elektrolyysiä varten. Ainoina päästöinä syntyy lämpöä, happea ja puhdasta vettä. Vesielektrolyysissä H2O-molekyylit erotetaan vedyksi ja hapeksi. Kun vihreään vetyyn lisätään typpeä, se voidaan muuntaa vihreäksi ammoniakiksi, jota voidaan edelleen jatkojalostaa.

Vihreän vedyn tavoin vihreän ammoniakin tuotantoprosessissa ei synny hiilidioksidipäästöjä. Vihreä ammoniakki kykenee tehokkaasti varastoimaan energiaa pitkiksikin ajoiksi ilman, että energiaa häviää. Sen varastoimaa energiaa voidaan kuljettaa pitkiä matkoja ilman merkittävää hävikkiä. Sen varastointi on myös huomattavasti taloudellisempaa kuin vedyn, ja vie puolet vähemmän tilaa.

Omavaraisuutta Suomelle

Suomella on nyt mahdollisuus ennakoivasti rakentaa vedylle markkinaa raaka-aineena, jota voidaan jatkojalostaa Suomen bruttokansantuotteeksi. Tämä on alkua kestävälle vihreälle siirtymälle, joka parantaa kansantaloutta ja luo uusia työpaikkoja.

Ruokatuotannon luotettavuutemme voisi parantua, jos Suomessa ei enää tarvittaisi tuontiammoniakkia ulkomailta, vaan voisimme tuottaa omavaraisesti tarpeeksi ammoniakkia maan omista virheistä resursseista.

Visiona on siirtää teollisuus maakaasua nykyisin vievistä maista, kuten Venäjältä, Kiinasta, Yhdysvalloista ja Intiasta, vihreän sähkön maihin, joissa vihreää vetyä tai sen johdannaista vihreää ammoniakkia voidaan tuottaa. Suomella on kaikki, mitä tähän siirtymään vaaditaan.

Sähkötuotantokapasiteetin potentiaalin hyödyntäminen

Suomen uusiutuvien energianlähteiden ja merkittävien vesivarantojen kannalta vihreän vedyn tuotanto on järkevä ratkaisu. Vihreän vedyn valmistusprosessiin vaaditaan paljon sähköä, ja sitä voidaan joustavasti hallita Suomen vahvojen ja tasaisten sähkömarkkinoiden tukemana. Siinä mielessä tehokkainta olisikin suunnata tuotanto lähelle tuulivoimaloita.

Pohjois-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan kaltaiset alueet ovat houkuttavia vedyn tuotannon kannalta, sillä alueilla voidaan hyödyntää tuulivoimatuotannon luontaista syklisyyttä. Näin ollen vedyn tuotanto kasvaisi, mitä enemmän tuuli puhaltaa, ja erityisesti silloin, kun sähköä ei tarvita muualla.

Suomen etuihin kuuluu myös ennakoitava sääntely. Turvallisuusriskien vähentämiseksi sekä vihreän vedyn että ammoniakin tuotannossa käytetään suljettua prosessia. Suomen ympäristöturvallisuusviranomaiset myöntävät luvat, valvovat toimintaa ja tekevät läheistä yhteistyötä taatakseen, että vihreä ammoniakki on turvallinen ja luotettava päästötön tulevaisuuden energianlähde.

Niin kauan kun vihreässä vedyssä on hyvää potentiaalia maakaasuratkaisujen korvaajaksi, Suomella on otollinen hetki luoda oma vetymarkkinansa.

Vihreän ammoniakin kansainväliset mahdollisuudet

Suomen vihreän ammoniakin markkinat voidaan helposti saattaa muiden maiden ulottuville, joissa sitä tarvitaan enemmän. Suurin osa EU-maista tiedostaa jo vihreän ammoniakin edut. EU:ssa aiotaan vähentää Venäjältä tuotavan maakaasun kysyntää ja siirtyä vihreään vetyyn, missä ammoniakki toimii kantajana mannertenvälisessä kuljetuksessa. Suomalainen vihreä ammoniakki voisi olla tässäkin oikein järkevä valinta.

Suomen markkinoilla laivat ovat avainasemassa, joten niitä meillä on jo omasta takaa. Merituulivoimakaapelit johtavat maalle lähelle tuotantolaitoksia ja laivasatamia. Kun maan ensimmäiset vihreän ammoniakin tuotantolaitokset ovat noin neljän vuoden päästä valmiita, vihreää ammoniakkia voidaan kuljettaa meriteitse ulkomaille.

Vihreää ammoniakkia voidaan aivan yhtä helposti kuljettaa Naantalin satamasta Helsinkiin kuin Atlantin yli tai melkeinpä mihin tahansa muuhun satamaan, sillä merenkulkukustannukset ovat kokonaiskustannuksista vain pieni osa.

Potentiaalia kahteen suuntaan

Olipa kyse sitten ilmastonmuutoksen torjumisesta, venäläisestä maakaasusta irtautumisesta tai arvokkaan tuotteen viennistä ulkomaille, suomalaisilla on syytä olla ylpeitä, kun lähtökohtana ovat maan luonnonvarat.

Suomessa on yllin kyllin puhdasta vettä, suotuisat tuulivoimaolosuhteet ja kunnianhimoinen tiekartta maan nykyisen sähköntuotannon kaksinkertaistamiseksi, minkä ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet tulla vihreän vetytalouden johtajaksi. Sen jatkojalostuspotentiaalista voitaisiin saada merkittäviä etuja Suomen kansantaloudelle sekä samanaikaisesti mahdollistaa vihreän vetytalouden leviämistä Suomesta ympäri maailmaa.

 Suomen luonnonvarasynergioiden hedelmät ovat pian valmiita lähetettäviksi maailmanmarkkinoille.

Jussi Ylinen

Master of Science (Tech.), CEO of Green North Energy

Jussi has been working in the energy sector for more than 15 years, specializing in the electricity market. He is a true builder of new carbon-neutral business and projects: he leads the development of Elomatic’s subsidiary Green North Energy, which aims accelerate the green transition with green hydrogen fuels and chemicals. Jussi’s expertise includes asset and investment portfolio management.

Intelligent Engineering

Seuraava artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer
Ⓒ Valio. Lapinlahden tehtaan Höyrykattilalaitos, johon savukaasulauhdutininvestointi sijoittuu.

Hukkalämpö talteen savukaasulauhduttimella – Elomatic toimi Valion avainkumppanina Lapinlahden tehtaalla

Kirjoittanut Elomatic Oy
Julkaistu

Valion Lapinlahden tehtaalla Pohjois-Savossa maitojauheiden kuivatukseen ja juuston keittämiseen menee paljon lämpöenergiaa. Uudella savukaasulauhduttimella tehtaan hukkalämpö otetaan nyt talteen samalla, kun savukaasu pestään puhtaammaksi. Elomatic oli avainkumppanina mukana toteuttamassa Valion historian suurinta energiatehokkuushanketta.

Hiilineutraalia maitoketjua tavoitteleva Valio halusi vähentää turpeenpolttoa Lapinlahden tehtaalla, jossa lämpö tuotetaan pääosin biopolttoaineilla tehtaan alueella sijaitsevalla lämpölaitoksella. Nyt toteutettu savukaasulauhdutinhanke vähentää tehtaan energiankulutusta 10 prosentilla ja hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 4900 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Syväselvitys loi uskoa investointipäätökseen

Valion oman energiatehokkuuskohdekatselmuksen jälkeen Elomatic tuli mukaan Lapinlahden hankkeen syväselvityksen pilotointiin, jossa arvioitiin savukaasulauhduttimen teknistä toteutusta ja taloudellista kannattavuutta. Syväselvityksessä vihreän valon saanut investointi pitää sisällään savukaasulauhduttimen, lämpöpumppujärjestelmän, lämmönvaraajan sekä tehtaan lämmönjakoverkoston laajennuksen.

Lapinlahden hankkeessa Elomatic oli mukana kokonaisvaltaisesti alusta loppuun, niin pääsuunnittelijana kuin suunnittelun eri osa-alueilla, hankinnoissa ja valituissa työmaanaikaisissa tehtävissä. Elomaticin projektipäällikkö koordinoi ja johti hankekokonaisuutta yhteistyössä Valion projektipäällikön kanssa.

Onnistunut projekti niin energiasäästön kuin kannattavuuden suhteen

Lapinlahdella lämmöntalteenoton jakeluverkostoa laajennetaan edelleen, mutta energiatehokkuusprojekti on nyt loppumetreillä. Hanke on Valiolle onnistunut, niin energiasäästön kuin kannattavuuden suhteen. Savukaasulauhdutin alentaa Lapinlahden tehtaan lämmöntuotannon polttoainekustannuksia ja turpeenkäyttöä samalla kun se vähentää tarvetta hankkia päästöoikeuksia.

”Energia- ja kustannustehokkuuden lisäksi tämä investointi vähentää tehtaan CO2-päästöjä ja edistää Valion tavoitetta saavuttaa hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä. Kaiken kaikkiaan projektin tavoitteet on saavutettu”, kertoo Valion Energiapäällikkö Peter Fabritius.

Elomaticin ja Valion yhteistyö on jatkunut pitkään

Valiolla energiatehokkuushankkeita on tehty 80-luvulta saakka. Elomatic on ollut monessa projektissa yhteistyökumppanina. Kilpailukyvyn lisäksi yksi tärkeä syy kumppanuuteen onkin alan tuntemus sekä pitkä, toimiva yhteistyö.

”Meillä oli hyvät kokemukset Elomaticin aikaisemmista töistä ja yritys tuntee meijeriteollisuuden erityispiirteet”, kuvaa Fabritius.

”Elomaticilla löytyy tarvittava prosessitietämys tämän tyyppisistä hankkeista ja sen huomaa heidän työstään. Projektin sujuvuuden kannalta on ollut kätevää, että samasta talosta löytyy laaja-alaista osaamista, aina prosesseista sähkö-, automaatio- ja mekaaniseen suunnitteluun”, kiittää hänen kollegansa, energia-asiantuntija Jussi Jääskeläinen.

Kiperätkin haasteet selviävät keskustelemalla

Isoissa projekteissa on aina omat haasteensa, mutta Fabritius ja Jääskeläinen kiittelevät Elomaticia hyvästä yhteistyöstä, joustavuudesta ja halusta ymmärtää Valion tarpeet.

”Elomaticin tiimi on helposti lähestyttävä ja heidät saa hyvin kiinni. Kanssakäyminen on helppoa ja pystymme keskustelemaan kiperistäkin asioista ja avoimesti selvittämään haasteita. Meidän välillämme vallitsee tietynlainen luottamus, jonka ansiosta pystymme yhdessä ratkomaan asioita”, luonnehtii Jääskeläinen.

Myös Elomaticin kehitysjohtaja Teemu Turunen, joka on toiminut hankkeen valvojana ja myyjänä, kuvaa yhteistyötä arvokkaaksi:

 

”Lapinlahden tehtaan projektissa pitkäaikainen yhteistyömme on toiminut ja haluamme jatkossakin palvella Valiota heidän tarpeissaan. Koen avoimen ja rehellisen keskustelun hankkeen aikana tärkeäksi. Valion vastuullisuuteen liittyvät projektit ovat tärkeitä meille ja osaajillemme, sillä haluamme tehdä merkityksellisiä töitä ja tuottaa omalta osaltamme positiivista hiilikädenjälkeä asiakkaidemme kautta.”

Elomatic Oy

Elomatic is a leading European consulting and engineering company and a global software provider. We focus on solutions that improve the well-being of people and the environment.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Tekstiilijätteestä uutta kuitua – Elomatic auttaa Infinited Fiber Companya sen tärkeässä missiossa

Kirjoittanut Elomatic Oy
Julkaistu

Infinited Fiber Companyn teknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Sen ansiosta roskiin menossa olleet tekstiilit pystytään muuntamaan korkealaatuiseksi kuiduksi tekstiiliteollisuuden käyttöön. Elomaticilla on ollut iso rooli pilottituotannon rakentamisessa ja kehittämisessä, ja yhteistyö jatkuu edelleen Kemin tehdashankkeessa.

 

Tiesitkö, että joka sekunti rekallinen tekstiilijätettä päätyy kaatopaikalle tai polttoon?* Infinited Fiber Companylla on tarjota tähän ratkaisu: heidän patentoidun teknologiansa avulla tekstiilijätteestä saadaan uutta, puuvillan kaltaista tekstiilikuitua, josta voidaan valmistaa huppareita, farkkuja, kauluspaitoja tai vaikka mekkoja. Isoilla kansainvälisillä brändeillä, kuten adidaksella, H&M:lla ja Tommy Hilfigerillä, on jo siitä valmistettuja vaatteita valikoimissaan.

Tällä hetkellä kuidun tuotanto on vielä pilottiasteella. Kemiin rakentuvan tehtaan toteutusvaihe alkaa vuoden 2023 puolella, ja sen jälkeen edessä on vielä noin kahden vuoden projekti ennen kuin tuotantolaitosta päästään käynnistämään.

Taustalla käänteentekevä teknologia

Infinited Fiber Companyn menestystarina perustuu vuosikymmeniä sitten alkunsa saaneeseen teknologiaan, jonka suuri etu on se, että selluloosakarbamaatin raaka-aineena voidaan käyttää puuvillarikasta kierrätystekstiiliä. Yritys perustettiin vuonna 2016 kaupallistamaan tätä innovaatiota.

Myös regulaatio on kulkenut yrityksen pyrkimyksiä tukevaan suuntaan. Euroopan unionin komissio on päättänyt, että tekstiilijätteen kerääminen muuttuu pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä, ja Suomessa tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa jo vuoden 2023 alusta. Kerättyä tekstiiliä täytyy luonnollisesti hyödyntää, ja Infinited Fiber Companyn ratkaisu on hyötykäyttöä parhaimmillaan.

Elomatic on ollut Infinited Fiber Companyn maailmanluokan luottokumppani

Elomatic on ollut vahvasti mukana Infinited Fiber Companyn pilottilaitosten rakentamisessa ja kehittämisessä. Yritys on auttanut esimerkiksi valitsemaan laitteita eri prosessikohtiin ja konsultoinut, miten niitä kannattaa yhdistää. Vuosien varrella yhteistyö on laajentunut Kemin tehtaan konsepti- ja perussuunnitteluun.

Elomaticin ensimmäinen toimeksianto oli Jyväskylässä toteutettu karbamaattilinjan konseptisuunnittelu. Elomaticilta löytyi ennestään kokemusta ja tietämystä karbamointilaitteista.

– Karbamointi on prosessimme avainosa. Jos meillä ei olisi siinä maailmanluokan kumppania, emme pystyisi luomaan arvoa omille asiakkaillemme, kertoo Infinited Fiber Companyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja Petri Alava.

 

“Sillä on ollut suuri merkitys, että Elomatic haluaa aktiivisesti olla mukana luomassa uutta. Sitä tarvitaan, jotta pystytään tukemaan kestävää kehitystä ja ratkaisemaan globaaleja haasteita.”

Elomaticin kokemus on näkynyt

Elomaticilla on useiden vuosikymmenten kokemus prosessiteollisuudesta. Infinited Fiber Companyn COO Tero Taipaleen mukaan tästä on ollut kautta matkan suurta hyötyä.

– Olemme löytäneet hyvät laiteratkaisut. Olisi ollut raskas prosessi, jos olisimme joutuneet etsimään ne yksin, Taipale toteaa.

Taipale kehuu myös Elomaticin joustavaa ja ratkaisuhakuista työotetta sekä monialaista osaamista erityisesti biotuote- ja kemian laitetekniikassa. Elomaticin projektipäällikkö Heikki Pirilä kertoo, että Elomaticin tiimi on pystynyt ratkaisemaan kaikki kehityskohteet, joita Infinited Fiber Company on tuonut esille.

– Kyseessä on kuitenkin uusi teknologia ja meidän on täytynyt pystyä ymmärtämään, mikä on tärkeää ja löytää sitten sopivat ratkaisut, hän selittää.

Yrityksillä on yhteinen tahtotila luoda uutta

Infinited Fiber Companyn tähtäimessä ovat maailmanlaajuiset markkinat, ja teknologiaa on tarkoitus lisensoida muille yrityksille. Jo pilottituotannossa valmistetaan kuitua kaupalliseen myyntiin.

– Olemme aina voineet luottaa siihen, että saamme Elomaticilta ammattimaista osaamista. Ja kaikki on mennyt sujuvasti ja täsmällisesti, Taipale tiivistää.

Taipaleen mukaan sillä on ollut suuri merkitys, että Elomatic haluaa aktiivisesti olla mukana luomassa uutta. Sitä tarvitaan, jotta pystytään tukemaan kestävää kehitystä ja ratkaisemaan globaaleja haasteita.

Pirilä jatkaa innolla mukana projektissa.

– Tämä on ihan uutta maailmanlaajuisesti ja on mahtavaa, että saan olla Elomaticin puolelta vetämässä tätä projektia, hän kiittelee.

 

*Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: redesigning fashion’s future, 2017

 

Elomatic Oy

Elomatic is a leading European consulting and engineering company and a global software provider. We focus on solutions that improve the well-being of people and the environment.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Elomatic auttoi VTT:tä skaalaamaan biopohjaisen ratkaisun pakkausmuovien tilalle

Kirjoittanut Elomatic Oy
Julkaistu

VTT:n kehittämä läpinäkyvä selluloosakalvo on ilmastoystävällisempi ratkaisu muovin tilalle. Sen avulla selätetään monta muoviin liittyvää haastetta. Ratkaisun kehitystyö ei olisi onnistunut ilman Elomaticin asiantuntemusta: yritys toteutti kalvon valmistukseen tarvittavan koekonelinjaston.

 

Suojausominaisuuksien lisäksi pakkauksissa on tärkeää, että kuluttaja voi nähdä tuotteen. VTT:n kehittämässä läpinäkyvässä kalvossa hyödynnetään uudelleenkiteytettyä selluloosaa. Ratkaisu on merkittävä, sillä sen avulla voidaan korvata fossiilisilla raaka-aineilla valmistettuja pakkausmuoveja.

Kalvoa pystytään soveltamaan eri tarpeisiin, esimerkiksi muovikalvojen tai tuorekelmun korvikkeeksi. Sen kierrätys on helppoa, sillä selluloosasta valmistettuna sen voi laittaa kartonkikeräykseen. Ratkaisu saadaan laajaan teollisuuden käyttöön 5–7 vuoden päästä.

Elomaticin asiantuntemuksella ratkaisusta saatiin toteutuskelpoinen

Kalvon valmistukseen tarvittavan konelinjaston toteuttamiseen piti löytää hyvä kumppani. Se ei ollut vaikeaa, sillä VTT:llä on Elomaticin kanssa pitkä historia. Yrityksille on kehittynyt vuosien saatossa yhteinen toimintatapa, joka sopii kummallekin osapuolelle.

– Lähdemme kuorimaan sipulia kerros kerrokselta ja etsimme vaihtoehtoisista ratkaisuista parhaan yhdistelmän. Eli ei tehdä niin, että valitaan ratkaisu, josta pidetään härkäpäisesti kiinni, vaan mietitään läpi projektin, miten asian voi tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

– Tässä projektissa meillä oli Elomaticin kanssa virtuaalinen suunnittelutiimi. Ei ollut kyse tyypillisestä asiakas–toimittaja-asetelmasta, vaan oikeasti yhteistuumin ratkaisimme haasteita, hän jatkaa.

Projektissa hyödynnettiin monen alan osaajia

Liikkeelle lähdettiin VTT:n piirtämästä paperista, jossa oli muutamalla kuviolla esitetty, mitä vaiheita konelinjastosta pitäisi löytyä. VTT:llä oli idea, mitä he olisivat tarvitsemassa ja Elomaticin tehtävänä oli miettiä tarvittavat koneratkaisut.

Elomaticin etuihin kuuluu se, että talosta löytyy suunnittelijoita eri ryhmistä: ei vain mekaniikkapuolelta, vaan myös laskenta- ja prosessiosaajia, sähkö-, instrumentointi- ja automaatioalan ihmisiä sekä visualisoijia.

– Vahvuutenamme on, että pystymme suunnittelun lisäksi vetämään erilaisia projekteja. Tämä oli tyypillinen EPCM-projekti, jossa asiakkaan puolesta hoidimme mahdollisimman paljon asioita: kyselimme tarjoukset konepajoilta, teimme vertailut ja esitimme vaihtoehdot, mistä voi tilata mitäkin tavaraa, selittää Elomaticin projektipäällikkö Vesa Suoranta.

 

“VTT oli ymmärtänyt konseptin merkityksen. Käytimme esisuunnittelussa myös 3D-malleja ja vasta sen jälkeen jatkoimme yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.”

Konelinjan käynnistyksessä koettiin yllätys

Projekti eteni hyvin ja VTT:ltä tuli Elomaticille kiitosta useampaan otteeseen. Erityisesti projektitiimin mieleen on jäänyt konelinjan käynnistys, joka onnistui ensiyrittämällä.

– Yleensä kun laitetaan kone käyntiin, jostain kohtaa se repsahtaa, mutta nyt niin ei käynytkään, Harlin muistelee.

Projektissa lähdettiin liikkeelle toiminnallisuuden periaatteesta ja testausta tehtiin paljon. Käyttäjä osallistui kokoonpanoon koko ajan, ja virheitä ennakoitiin alusta alkaen.

– Oli se itsellekin sykähdyttävä hetki, kun näki tuotteen tulevan koneen läpi ja tehty työ sai päätöksen, Suoranta toteaa.

Esisuunnittelulla oli suuri merkitys projektin onnistumiselle

Suorannan mielestä projekti onnistui hyvin joka osa-alueella. Erityisesti hän korostaa sitä, miten hyvin VTT oli ymmärtänyt konseptin ja esisuunnittelun merkityksen.

Harlinin mukaan auttoi paljon, että heillä oli moderneja suunnitteluvälineitä käytössään. He katsoivat esimerkiksi jo varhaisessa vaiheessa laajennetussa todellisuudessa, miltä ratkaisu tulisi näyttämään.

– Käytimme esisuunnittelussa myös 3D-malleja ja vasta sen jälkeen jatkoimme yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, jossa tarkensimme mallia ja teimme valmiit kuvat. Muuten emme olisi välttämättä saaneet kaikkia VTT:n toiveita täytettyä, Suoranta lisää.

Luottamukselle oli hyvä rakentaa onnistunut projekti

Suorannan mukaan sillä oli suuri merkitys onnistumisen kannalta, että VTT:n johto sitoutui projektiin. Yhdentekevää ei ollut sekään, että yhteistyö sujui hyvin. Projektiryhmä kokoontui VTT:n tutkijoiden kanssa tiheimmillään kerran viikossa.

– VTT:n henkilöiden kanssa oli miellyttävää tehdä projektia. He ymmärtävät tällaisen tekemisen mietinnän tarpeet, ettei ratkaisu synny tuosta vaan, Suoranta kiittelee.

Myös Harlin kehuu yhteistyön toimivuutta.

– Henki oli hyvä ja ammattimainen. Koko ajan vallitsi perusluottamus siihen, että saamme hommat hoidettua.

Elomatic Oy

Elomatic is a leading European consulting and engineering company and a global software provider. We focus on solutions that improve the well-being of people and the environment.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Vaasan Sähkö tilasi Elomaticilta tulevaisuuden lämpöpumppulaitoksen suunnittelun ja projektinjohdon

Kirjoittanut Elomatic Oy
Julkaistu

Vaasan Sähkö rakennuttaa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen laitoksen, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon, missä se riittää lähes 2 000 omakotitalon tarpeisiin. Elomatic vastaa projektin kokonaisuudesta aina suunnittelu- ja hankintavaiheesta rakentamisen johtamiseen ja käyttöönottoon. Projekti on saanut hyvän startin ja saumattoman yhteistyön palaset ovat loksahtaneet kohdalleen.

 

Vaasan Sähkön lämpöpumppulaitos on hieno esimerkki kiertotaloudesta: yhdellä investoinnilla hyödynnetään hukkalämpöä, joka energiamäärältään vastaa kaikkien Vaasan Sähkön kaukolämpöverkossa olevien omakotitalojen vuotuista lämmitysenergian määrää.

Elomaticilla on suunniteltu ennenkin lämpöpumppulaitoksia varsinkin teollisuuteen. Tämä on kuitenkin suurin kokonaistoteutus. Kiinnostus vastaaviin hankkeisiin on selvästi lisääntynyt, ja Elomaticilla on työn alla toisenkin vastaavan ratkaisun konseptisuunnittelu.

– Lämpöpumput ovat kehittyneet viime vuosina niin kovaa vauhtia, että tällaisesta lämmön talteenotosta on tullut kannattavaa, selittää Elomaticin projektipäällikkö Anne Kujanpää.

Kaupungeissa kaukolämpö on nopein tapa siirtyä päästöttömään aikakauteen

Påttin jätevedenpuhdistamossa puhdistetaan koko Vaasan kaupungin jätevedet sekä osa naapurikuntien Mustasaaren ja Maalahden jätevesistä. Puhdistetun veden hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon.

– On parempi investoida yhteen tehokkaaseen lämpöpumppulaitokseen sen sijaan, että parituhatta omakotitalo-omistajaa alueellamme joutuisi itse vaihtamaan lämmityksensä päästöttömäksi, kertoo hankepäällikkö Juha-Matti Karvala Vaasan Sähköstä.

Karvalan mukaan kaukolämpöverkko toimii kiertotalouden alustana ja Påttin lämpöpumppulaitos on siitä hyvä esimerkki.

– Lämmön talteenotto on ehdottomasti tulevaisuuden juttu, Kujanpää täydentää.

Elomatic tuo projektiin osaamista laajalla skaalalla

Vuoden 2022 alussa käynnistynyt projekti on nyt urakkakyselyvaiheessa. Elomatic on projektin EPCM-toimittaja, eli se vastaa suunnittelun ja hankinnan lisäksi rakentamisen johtamisesta ja käyttöönotosta.

– Kyseessä on Vaasan Sähkölle merkittävä projekti ja EPCM-toteutus sopii siihen hyvin, sillä haluamme osallistua projektin toteutukseen koko sen elinkaaren ajan, Karvala sanoo.

– Elomaticilta saamme laajan suunnitteluosaamisen, valvonnan ja koordinoinnin lisäksi ajantasaisen raportoinnin kokonaisuudesta projektin edetessä sekä ennusteista ja tarvittavista päätöksistä, hän jatkaa.

Elomaticin vankka kokemus näkyy

Elomaticilla pyritään valitsemaan projektitiimi aina siten, että henkilöiden osaamista pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Suurimmalla osalla projektiin osallistuvista suunnittelijoista on kokemusta teollisuuden projekteista pidemmältä ajalta. Osa on ennenkin ollut mukana lämpöpumppuprojekteissa.

– Kyllä se näkyy, että suunnittelijat ovat kokeneita. Tärkeintä on, että he pystyvät oman kokemuksensa puitteissa hoitamaan työnsä laadukkaasti ja että tieto kulkee eri paikkakuntien välillä, Kujanpää täsmentää.

”Kun yhteistyö sujuu, on kiva tehdä hommia”

Projekti on edennyt hyvin aikataulussaan ja rakentamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa 2022.

– Yhteistyö on sujunut hienosti ja Elomatic on pitänyt kokonaisuuden hyvin hallinnassa, Karvala kiittelee.

– Vaasan Sähköltä on projektissa mukana asiantuntevat henkilöt, jotka ovat paneutuneet projektiin hienosti. Olemme saaneet hommat yhdessä sujumaan todella hyvässä hengessä, Kujanpää antaa puolestaan tunnustusta.

Kujanpää korostaa, miten tärkeää hänelle on, että ihmiset viihtyvät työssään ja että projektissa on hyvä ja avoin ilmapiiri.

– Se, että kommunikaatio sujuu hyvässä yhteishengessä niin projektitiimin sisällä kuin asiakkaan kanssa, auttaa saavuttamaan kaikilta osin hyvän lopputuloksen, hän toteaa.

 

Tietoa hankkeesta

Mitä: Hukkalämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä
Hinta: n. 11 miljoonaa euroa
Tuki: Työ- ja elinkeinoministeriön investointituki 1,9 miljoonaa euroa
Energian määrä: 50–60 gigawattituntia (GWh) lämpöä/vuosi
Suunniteltu käyttöönotto: vuoden 2023 lopussa

Elomatic Oy

Elomatic is a leading European consulting and engineering company and a global software provider. We focus on solutions that improve the well-being of people and the environment.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved